Wat is een intelligentie onderzoek?

Voor kinderen, jongeren en volwassenen

Een intelligentie onderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we een niveaubepaling doen van jouw cognitieve mogelijkheden. Dit kan zowel voor kinderen, jongeren als voor volwassenen aangevraagd worden. Hierna spreken we steeds over ‘jou of je’. Je kan dit zelf aanvragen en/of we werken samen met andere doorverwijzers waar nodig. Een intelligentieonderzoek kan op vraag van je ouders, van school, voor het werk, voor de logopedist, voor je arts/specialist,… uitgevoerd worden. Intelligentie is een belangrijke, maar zeker niet de enige, voorspeller van schoolprestaties. Als ouder wil je graag dat je kind presteert naar zijn mogelijkheden.

Een intelligentietest of IQ-test is bedoeld om je intelligentie te meten. Daartoe voer je allerlei taken en opdrachten uit. Er bestaan verschillende definities over intelligentie. Een van deze definities luidt: “Intelligentie is het vermogen doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan”. Een andere definitie zegt dat intelligentie slaat op het vermogen om te leren en problemen op te lossen. Een goede IQ-test probeert verschillende deelaspecten van de intelligentie te meten. Denk aan geheugen, ruimtelijk inzicht, of verbanden zien. Daarom bestaat de test vaak uit verschillende onderdelen (of subtests), die elk zo’n deelaspect meten. De scores op deze subtests worden samengeteld en verrekend naar een totaal score: het totaal IQ. Dit totaal IQ is dus een algemene inschatting van je intelligentieniveau. Vaak worden de scores van de subtests er ook nog apart bij vermeld. Zo krijg je, naast een totaalinschatting van jouw intelligentie, ook nog een soort sterkte-zwakte analyse van wat je kan.

Bij welke vragen?

Een intelligentietest kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

  • als onderdeel in het onderzoek naar begaafdheid
  • als aanvullende test bij studiemethode-begeleiding (welk zijn je sterktes en je zwaktes en hoe kunnen je sterktes gebruikt worden in het studieproces?)
  • bij verminderde leerresultaten van je kind (waardoor kunnen de problemen van je kind worden verklaard?)
  • als hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van wat je kan (onder-of overschatting voorkomen).
  • als onderdeel van een grondig onderzoek naar een leer- of ontwikkelingsstoornis

Duur van het onderzoek

Indien uit het kennismakingsgesprek (en/of bijkomende doorverwijsbrief) blijkt dat dit soort onderzoek aangewezen is, voeren we een intelligentie onderzoek uit. De duur van het onderzoek varieert van 1.5 tot 2,5 uur. Het onderzoek wordt individueel afgenomen, meestal ‘s morgens. Zodat je op tijd en fris uitgerust aan het onderzoek kunt beginnen.  Ga de dag ervoor op tijd naar bed, zonder alcohol en andere (genees)middelen te gebruiken. Wanneer je slecht hebt geslapen of je je niet lekker voelt, meld je dit vooraf best aan je psycholoog. In overleg kan dan eventueel besloten worden het onderzoek uit te stellen. Bij heel jonge kinderen kan het onderzoek indien nodig opgesplitst worden.

Intelligentie onderzoek kan op zichzelf bestaan, er volgt niet noodzakelijk altijd verdere begeleiding of therapie.

Adviesgesprek na het onderzoek

De resultaten van de test worden verwerkt, geanalyseerd en brengen we steeds in verband met jouw leeftijd/ontwikkelingsfase en  je ruimere context (school of werksituatie). Een goed afgenomen test en een degelijke rapportering ervan (scores subtesten, houding), geeft je veel meer informatie dan een IQ cijfer. We kijken ook echt naar de manier waarop je de resultaten hebt behaald. Hoe ben je gestart? Hoe werkte je verder? Hoe reageerde je op fouten? Hier kan je mee verder. De uitslag van het intelligentieonderzoek staat niet op zichzelf. Factoren als je motivatie, je concentratie, eventuele vermoeidheid of medicatiegebruik spelen ook een belangrijke rol. Indien nodig en in overleg kan er ook doorverwezen worden naar artsen, logopedie, gespecialiseerde centra, … en worden de resultaten met jouw toestemming doorgestuurd.